Bierzmowanie

bierzmowanie-boruszyn„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc
i będziecie moimi świadkami” (Dz l ,8)

„Przyjęcie sakramentu Bierzmowania jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (KKK 1285).

Kandydat do bierzmowania:

Wybiera sobie nowe imię, które powinno nieść pewne posłannictwo jakie pragnąłby wypełniać w swoim życiu.
Wybiera świadka, który pomaga mu w przygotowaniach do sakramentu, towarzyszy mu w czasie przyjęcia sakramentu oraz pomaga w wypełnianiu złożonych przyrzeczeń.

Właściwym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup. Zwykle on sam udziela tego sakramentu, aby wyraźniej występował jego związek z pierwszym zstąpieniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to Apostołowie napełnieni Duchem Świętym sami przekazywali Go wiernym przez włożenie rąk.