Cmentarz

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO „BORUSZYN KOŚCIÓŁ”

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO „BORUSZYN WIEŚ”

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W MŁYNKOWIE

 

Parafia p.w. Świętego Andrzeja Apostoła w Boruszynie

 1. Cmentarz jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Boruszynie. Służy do grzebania ciał zmarłych, wyrażenia pamięci i czci do zmarłych, modlitwie za nich; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością.
 2. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii i ma do pomocy wyznaczonego pełnomocnika, który w jego imieniu na cmentarzu pilnuje porządku i wykonuje konieczne prace.
 3. Za pochowanie na cmentarzu pobierane są opłaty, pokładne.
 4. Czas pogrzebu uzgadnia się z proboszczem parafii; należy przy tym przedłożyć akt zgonu
  zmarłego.
 5. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.:
  – ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika,
  – remont pomnika, np. naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy,
  – budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie.
 6. Osoba przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera praw własności opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie użytkownikiem.
 7. Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne 20 lat od daty pogrzebu.
 8. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie wniesie zastrzeżeń i nie dokona dalszego przedłużenia
  rezerwacji przez złożenie opłaty, prolongaty, to urząd parafialny traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
 9. Rodzina zmarłego jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych. Wszelkie śmieci, pozostałości po wieńcach, kwiatach, zniczach winny być niezwłocznie usuwane z grobów przez jego użytkowników i składane na miejscu do tego przeznaczonym.
 10. Na grobach można ustawiać nagrobki, jednakże przed przystąpieniem do realizacji tej
  inwestycji należy uzyskać zezwolenie od proboszcza parafii z podanymi wymiarami zewnętrznymi nagrobka /najlepiej szkicem pomnika/.
 11. Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoje prace tylko wtedy, gdy posiada pisemne zezwolenie. Do wykonania pomnika systemem gospodarczym trzeba mieć podobną zgodę.
 12. Prace przy nagrobku (obramowaniu) itp. należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Inwestor dba też o uprzątnięcie miejsca po wykonaniu pracy.
 13. Pozostałości po starych rozebranych pomnikach winny być niezwłocznie usunięte z terenu
 14. Zabrania się:
  – wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza,
  – zanieczyszczania cmentarza,
  – samowolnego usuwania drzew i krzewów,
  – wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi,
  – palenia papierosów i picia alkoholu, hałasowania na cmentarzu.
 15. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.
 16. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.
 17. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień będą rozpatrywane indywidualnie, w duchu dialogu, przez administratora cmentarza lub jego pełnomocnika

 

proboszcz – administrator cmentarzy

MAPY CMENTARZY

plany wykonał: Bartłomiej Mantaj